Monika Jančaříková

Bakalářská práce

Modelace a výroba frézy pro obrábění polystyrenu a minerální vaty

Design and Production of Milling Cutter for Machining Polystyrene and Mineral Wool
Anotace:
JANČAŘÍKOVÁ, M. Modelace a výroba frézy pro obrábění polystyrenu a minerální vaty: bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie, 2018, 35 s. Vedoucí práce: Špalek, F. Bakalářská práce je návrhem modelu a posléze výroby frézy pro obrábění polystyrenu a minerální vaty. Zefektivnění, či snížení nákladů pro výrobu frézy …více
Abstract:
JANCARIKOVA, M. Design and Production of Milling Cutter for Machining Polystyrene and Mineral Wool: thesis. Ostrava: VŠB – Technical Univesity of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Working, Assembly and Engineering Metrology, 2018, 35 p. Thesis head: Spalek, F. The bachelor thesis is the design of the model and then the production of a milling cutter for machining polystyrene …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: František Špalek
  • Oponent: Jiří Lichovník

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava