Bc. Veronika Zahálková

Bakalářská práce

Feedback in teaching and learning English: focus on the role of the learner

Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá zpětnou vazbou poskytovanou v hodinách angličtiny v rámci základní školy v České republice. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část shrnuje funkce zpětné vazby a obecné principy pro její poskytování. Zaměřuje se především na roli žáka ve zpětné vazbě při osvojování anglického jazyka. Výzkumné šetření v praktické části je provedeno formou strukturovaného pozorování …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the feedback provided in English lessons in Czech elementary school. The paper is divided into two parts. In the theoretical part functions of feedback are summarized and general principles of providing feedback are described. The main focus is on the role of the learner in feedback in terms of English language acquisition. The research in the practical part is conducted …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2016
  • Vedoucí: PaedDr. Monika Černá, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zahálková, Veronika. Feedback in teaching and learning English: focus on the role of the learner. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická