Robert Skopal

Master's thesis

Řešení optimalizačních úloh pomocí metody hraničních prvků

Optimal Control Problems and BEM
Anotácia:
Tato práce se zabývá optimálním řízením pro Dirichletovu okrajovou úlohu ve 2D bez omezení. Úloha spočívá v hledání minima cenového funkcionálu a je přeformulována na variační rovnici na hranici s využitím hraničních integrálních operátorů pro Poissonovu a bi-Laplaceovu rovnici.
Abstract:
In this work the Dirichlet boundary optimal control problem without constrain’s in 2D is presented. The problem is based on finding the minimum of the cost functional. This problem is lately reformulated as variational equation on domain boundary using the boundary integral operator’s for Poisson and bi-Laplace equation.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedúci: Jiří Bouchala
  • Oponent: Marie Sadowská

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Master programme / odbor:
Informační a komunikační technologie / Výpočetní matematika