Theses 

Montessori mateřská škola: Analýza volné práce předškolních dětí – Bc. Markéta Vazačová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Markéta Vazačová

Bakalářská práce

Montessori mateřská škola: Analýza volné práce předškolních dětí

Montessori kindergarten: Analysis of free work of preschool children

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá volnou prací předškolních dětí v Montessori mateřské škole. Cílem práce bylo zjistit, popsat a vysvětlit, jak probíhá volná práce předškolních dětí, co děti během volné práce dělají, jaké jsou rozdíly ve výběru činností předškolních dětí a jaké požadavky na volnou práci jsou dodržovány. Práce je rozdělena na dvě části, a to teoretickou a empirickou. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy a principy Montessori pedagogiky vztahující se k volné práci. Dále je obecně popsán didaktický materiál a i oblasti jeho dělení. V empirické části jsou popsány obecné aspekty kvantitativního výzkumného šetření a představeny a posouzeny výsledky výzkumu uskutečněného prostřednictvím metody strukturovaného pozorování v dané Montessori mateřské škole.

Abstract: This bachelor thesis deals with free work of preschool children in Montessori kindergarten. The aim of the thesis was to find out about, to describe and to explain the forms of free work of preschool children: what children do during free work, as well as variations concerning the choice of aktivity among preschool children and the requirements to be met. The thesis is divided into two parts, the theoretical and the empirical part. The theoretical part explains basic terms and principles of Montessori pedagogy which are related to free work. The thesis also in general terms describes didactic materials and also individual areas. The empirical part describes general aspects of quantitative research and presents and evaluates the results of the research which was realized by method of structured observation in the specific Montessori kindergarten.

Klíčová slova: volná práce, předškolní dítě, didaktický materiál, Montessori mateřská škola, připravené prostředí free work, preschool children, didactic materials, Montessori kindergarten, prepared environment

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Petr Sucháček
  • Oponent: Mgr. Jana Navrátilová, DiS.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 08:13, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz