Ing. Jana Juříková

Doctoral thesis

Využití metod fluorescenční spektrofotometrie v koloidní chemii

The Use of Fluorescence Spectrophotometry Methods in Colloidal Chemistry
Anotácia:
Fluorescence je jev, kdy látka vysílá po ozáření do prostoru světlo. Záření, které fluorescenci vyvolává, se nazývá excitační, záření vysílané látkou se nazývá emisní. Fyzikální podstata fluorescence spočívá ve vlastnostech elektronového obalu atomů v molekulách fluorochromu. Fluorescenční metoda, která se používá ke stanovení vzorků na základě spektra pohlceného světla, se nazývá fluorescenční spektrofotometrie …viac
Abstract:
Fluorescence is a phenomenon where a substance emits light, after radiation, into space. The radiation that fluorescence evokes is called "excitation" and the radiation emitted by asubstance is called "emission". The physical principle of fluorescence is based upon the characteristics of the electron shells of atoms in fluorochromemolecules. The fluorescence method used to determine samples on the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2012
Zverejniť od: 17. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 2. 2013
  • Vedúci: prof. Ing. Lubomír Lapčík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Juříková, Jana. Využití metod fluorescenční spektrofotometrie v koloidní chemii. Zlín, 2012. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.12.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 12. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Technology

Doctoral programme / odbor:
Chemistry and Materials Technology / Chemistry and Materials Technology