Michal Podstawka

Master's thesis

Použití nedestruktivních metod technické diagnostiky pro zkoušení kolejnic

Nondestructive Testing Application for Rail Examination
Abstract:
Diplomová práce se zabývá použitím nedestruktivních metod technické diagnostiky na kolejnicích. Popisuje kolejnice a výhybky, jejich možné vady a lomy, které vznikají za provozu. Dále uvádí přehled všech běžně používaných metod nedestruktivní technické diagnostiky na kontrolu kolejnic. V práci je popsána inovativní metoda − magnetická paměť kovu. Všechny metody, včetně poslední zmíněné, byly prakticky …more
Abstract:
Master thesis is dealing with nondestructive testing an application for rails. It describes rails, rail road switches, it's possible operation originated defects and cracks. It presents an overview of all the common nondestructive testing methods applicable for rail control. The thesis describes innovative method − Metal Magnetic Memory. All of the methods including last mentioned were practically …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2014
  • Supervisor: Jan Blata
  • Reader: Dariusz Cymerys

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava