Pavlína Benešová

Master's thesis

Řízení likvidity plánováním cash flow

Management of Liquidity by Cash Flow Planning
Abstract:
Předmětem této diplomové práce je podstata plánování cash flow v závislosti na výrobním a prodejním plánu. Práce je rozdělena do několika částí. V teoretické části je pozornost věnována základním pojmům jako podstata finančního řízení podniku, řízení likvidity a faktory ovlivňující likviditu, cash flow, jeho struktura a význam pro podnik i řízení pracovního kapitálu. Jakékoli finanční rozhodování musí …more
Abstract:
The subject of this thesis is the essence of planning cash flow depending on the production and sales plan. The work is divided into several parts. The theoretical part focuses on basic concepts such as the nature of financial management, liquidity management and factors affecting liquidity, cash flow, its structure and meaning to the enterprise and working capital management. Any financial decision …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 9. 2013
  • Supervisor: Jana Buchtová
  • Reader: Zbigniew Gojniczek

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava