Hana Hrabalová

Master's thesis

Přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků

Review of the Economy of Municipalities
Abstract:
Diplomová práce se zabývá přezkoumáním hospodaření územních samosprávných celků. Teoretická část charakterizuje kraje a obce, jejich postavení, funkce, orgány a hospodaření, dále je věnována obecným principům přezkoumání hospodaření územních celků, vysvětluje základní pojmy spojené s přezkoumáním hospodaření, popisuje postupy přezkoumání hospodaření prováděné krajským úřadem a auditorem a obsahuje …more
Abstract:
This graduation thesis deals with the management review of municipalities. The theoretical part describes the regions and municipalities, their status, functions, authorities and management, also deals with general principles of management review of territorial units, explains the basic concepts associated with the management review, describes the procedures management review by the regional office …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2011
  • Supervisor: Šárka Kryšková
  • Reader: Miroslava Studénková

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava