Hana Hrabalová

Diplomová práce

Přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků

Review of the Economy of Municipalities
Anotace:
Diplomová práce se zabývá přezkoumáním hospodaření územních samosprávných celků. Teoretická část charakterizuje kraje a obce, jejich postavení, funkce, orgány a hospodaření, dále je věnována obecným principům přezkoumání hospodaření územních celků, vysvětluje základní pojmy spojené s přezkoumáním hospodaření, popisuje postupy přezkoumání hospodaření prováděné krajským úřadem a auditorem a obsahuje …více
Abstract:
This graduation thesis deals with the management review of municipalities. The theoretical part describes the regions and municipalities, their status, functions, authorities and management, also deals with general principles of management review of territorial units, explains the basic concepts associated with the management review, describes the procedures management review by the regional office …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2011
  • Vedoucí: Šárka Kryšková
  • Oponent: Miroslava Studénková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Účetnictví a daně