Ludvík Topiař

Bachelor's thesis

Vliv atmosférických podmínek na povrchovou kvalitu válcovaného pásu

The Influence of Atmospheric Conditions on the Surface Quality of the Rolled Strip
Abstract:
Tématem bakalářské práce je vliv atmosférických podmínek v prostředí krytého uzavřeného skladu, nekrytého skladu a v solné komoře na povrchovou kvalitu válcovaného pásu. V teoretické části se práce zaměřuje na seznámení s technologií válcovaného pásu, charakteristiku vstupů a výstupů této technologie, degradační procesy a povrchové ošetření pásu. V experimentální části je materiál vystaven třem různým …more
Abstract:
The presented thesis is devoted to descriptionis the influence of atmospheric conditions in covered closed storage, uncovered storage and in the salt chamber on the surface quality of rolled strip. In the theoretical part, the thesis focuses on the introduction of rolled strip technology, the characteristics of inputs and outputs of this technology, degradation processes and surface treatment of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2018
  • Supervisor: Josef Hlinka
  • Reader: Martin Kraus

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava