Bc. Kamila Marešová

Master's thesis

Analýza výsledků Cíle 3/Ziel 3 v Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge v programovacím období 2007/2013

Analysis of the results of the program Cíl3/Ziel 3 in the Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge in the programming period 2007/2013
Abstract:
Přeshraniční spolupráce je jednou z významných složek v procesu evropské integrace. Je zajímavé, že grantová politika Evropské unie v této oblasti se rozvíjela ještě v období, kdy se teprve Česká republika připravovala na vstup do EU. Byl to především program PHARE CBC, který byl po vstupu České republiky do EU nahrazen programem Interreg 3A. Tato finanční podpora byla zaměřena na řešení společných …more
Abstract:
Cross-border cooperation is one of the important components in the process of European integration. It is interesting that the grant policy of the European Union in this area boomed during the times when the only Czech Republic preparing to join the EU. It was mainly PHARE CBC program, which was after the Czech Republic to the EU superseded by Interreg 3A. This financial support was focused on solutions …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 11. 2015
  • Supervisor: PaedDr. Václav Netolický
  • Reader: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní