Ing. Jana Měchurová

Bachelor's thesis

Evropská unie a Spojené státy americké jako aktéři procesu liberalizace obchodu se zemědělskými produkty – případ Rozvojového kola z Dauhá

EU and USA as actors of the agricultural trade liberalization process - the case of the Doha Development Round
Abstract:
Oblast mezinárodního obchodu se zemědělskými výrobky patří i přes významný pokrok za posledních dvacet let stále k těm nejméně liberalizovaným. O obtížnosti liberalizace tohoto sektoru svědčí mimo jiné i zdlouhavost a omezené výsledky současného Rozvojového kola z Dauhá odehrávajícího v rámci WTO. Jsou to především Spojené státy americké a Evropská unie, kdo do značné míry nese odpovědnost za malý …more
Abstract:
The sector of international agricultural trade belongs to the least liberalized, despite significant progress in the past 20 years. The difficulty of the liberalization of this economic sector is inter alia shown by the lengthiness and limited achievements of the current Doha Develompent Round which has been taking place under WTO. United States and European Union are those states that are to a certain …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 12. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 1. 2014
  • Supervisor: Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií