Theses 

Vztah novináře a PR specialisty - konflikt, nebo symbióza? – Ing. Mgr. Kateřina Juráňová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Mgr. Kateřina Juráňová

Bakalářská práce

Vztah novináře a PR specialisty - konflikt, nebo symbióza?

Journalist's a PR specialist's relationship - conflict or symbiosis?

Anotace: Název: Vztah novináře a PR specialisty – konflikt, nebo symbióza? Mezi významné společenské determinanty fungování masmédií patří novinář a PR specialista. Mnohé novinářské výstupy jsou výsledkem právě tohoto vztahu, proto je studium vztahu mezi novinářem a PR specialistou velmi podstatné. Cílem této práce je pohledem novináře stanovit cíle a potřeby obou profesí a poté poodhalit jednotlivé prvky vztahu novináře a PR specialisty, a to včetně málo známých podpůrných praktik. Dále si práce klade za cíl vymezit hranice vzájemného vztahu tak, aby bylo zřejmé, kde ve vztahu končí konflikt a začíná symbióza. Práce se skládá z části teoretické definující základní pojmy a dále obě zúčastněné profese, z části metodologické popisují užitou metodu práce a části empirické, která představuje analýzu dat z užitého výzkumu. Sběr dat pro empirickou část proběhl metodou polostrukturovaného rozhovoru, k analýze dat jsem využila postupy zakotvené teorie. Výzkumu se zúčastnilo dvanáct praktikujících novinářů, z nichž osm přistoupilo na rozhovor face-to-face. Vzorek jsem získala formou nepravděpodobnostního výběru a metodou sněhové koule. Analýza dat výzkumu poukazuje na to, že pracuje-li PR specialista standardně, je charakter jeho vztahu s novinářem dán především schopností novináře poskytovat informacím dostatečný filtr. Pokud toho novinář není schopen či ochoten, pak lze považovat jeho vztah s PR za konflikt škodící i recipientovi sdělení. V opačném případě se jedná o symbiózu, která je prospěšná jak pro oba články, tak i pro příjemce sdělení.

Abstract: Title: Journalist´s and PR specialist´s relationship – conflict or symbiosis? Journalist and PR specialist rank aminy the crucial social determinants of the mass media functioning. Many journalist outputs are the results of this particular relationship, that´s why the study of journalist´s and PR specialist´s relationship is so important. The aim of this work is to determine the objectives and the needs of both professions and then to reveal the different features of journalist´s and PR specialist´s relationship, including not well known support practics. The next aim of this work is to define the borders of this relationship in order to clarify where does the conflict dnes and symbiosis begins. The work is formed by a theoretical part defining some basic notions and also both professions, by a methodological part describing used working method and by an empirical part representing the data analysis of this research. Data collection for the empiric part was carried out using semistructured interview, whereas to analyse data I used the grounded theory procedures. Twelve practising journalists joined the research, and eight of them did it by the face-to-face interview. Obtaining a sample of respondents was carried out using purpose sampling and snowball sampling. Based on the results of research, suggesting that if the PR specialist works on regular basis, the nature of his relationship with journalist is defined above all by a journalist´s ability to filter informations sufficiently. If the journalist is not able or willing to do it, then we can consider his relationship with the PR specialist as a conflict that damages also the recipient of the message. On the contrary, it´s more a symbiosis which is useful not only for both professions, but for the recipient of the message as well.

Klíčová slova: Novinář, PR specialista, vztah mezi novinářem a PR specialistou, public relations, žurnalistika, konflikt, symbióza, kvalitativní výzkum, výzkumná práce, zakotvená teorie.Journalist, PR specialist, journalist´s and PR specialist´s relation, journalism, conflict, symbiosis, qualitative research, research study, grounded theory.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Svatava Navrátilová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 12:42, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz