Lucie Janýšková

Bachelor's thesis

Porovnání hodnot naměřených bezkontaktními teploměry a termokamerami při zjišťování teploty lidského těla

Comparison of values measured by non-contact thermometers and thermal imagers in determining the temperature of the human body
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá porovnáváním hodnot naměřených různými typy bezkontaktních teploměrů a termokamer při měření tělesné teploty. V teoretické části je popsána teplota, která je zde hlavní měřenou veličinou, způsob přenosu tepla, infračervené záření včetně tepelného záření, zákony tepelného záření a emisivita. Dále jsou popsány bezkontaktní teploměry a termokamery včetně zásad správné manipulace …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with comparison of values measured by different types of non-contact thermometers and thermal imagers in determining the human body temperature. In theoretical part is described the temperature, which is the main measured value, the method of heat transfer, infrared radiation, including thermal radiation, the laws of thermal radiation and emissions. Furthermore, non-contact …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2021
  • Supervisor: Karla Barčová
  • Reader: Michal Lesňák

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava