Lucie Janýšková

Bachelor's thesis

Porovnání hodnot naměřených bezkontaktními teploměry a termokamerami při zjišťování teploty lidského těla

Comparison of values measured by non-contact thermometers and thermal imagers in determining the temperature of the human body
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá porovnáváním hodnot naměřených různými typy bezkontaktních teploměrů a termokamer při měření tělesné teploty. V teoretické části je popsána teplota, která je zde hlavní měřenou veličinou, způsob přenosu tepla, infračervené záření včetně tepelného záření, zákony tepelného záření a emisivita. Dále jsou popsány bezkontaktní teploměry a termokamery včetně zásad správné manipulace …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals with comparison of values measured by different types of non-contact thermometers and thermal imagers in determining the human body temperature. In theoretical part is described the temperature, which is the main measured value, the method of heat transfer, infrared radiation, including thermal radiation, the laws of thermal radiation and emissions. Furthermore, non-contact …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2021
  • Vedúci: Karla Barčová
  • Oponent: Michal Lesňák

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VSB – Technical University of Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Bachelor programme / odbor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku