Theses 

Individuální vzdělávací plán jako efektivní nástroj podpory integrovaných žáků na 1. stupni základní školy – Bc. Marcela ŠTĚPANÍKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Marcela ŠTĚPANÍKOVÁ

Diplomová práce

Individuální vzdělávací plán jako efektivní nástroj podpory integrovaných žáků na 1. stupni základní školy

Individual education plan as an effective support instrument for integratated pupils in elementary school

Anotace: Cílem této práce je zodpovědět, zda IVP je efektivní nástroj integrovaného žáka s mentálním postižením na 1. stupni běžné ZŠ. V práci jsou charakterizováni žáci s mentálním postižením, ale také bez postižení. Dále se zabýváme otázkami integrace žáků s individuálním vzdělávacím plánem, vše v souladu s platnou legislativou. Pro potvrzení stanoveného cíle jsme si vybraly tři výzkumné metody - rozhovor, analýzu dokumentů a metodu dotazníkového šetření. Rozhovor nám dodal praktické řešení fungování integrace a využívání IVP v praxi. Analýzou dokumentů jsme stanovily správný obsah IVP a ostatních náležitostí. Dotazníkovým šetřením jsme pak zjišťovaly názory a postoje učitelů na IVP. V závěru jsme tyto výsledky vyhodnotily a okomentovaly.

Abstract: The aim of this thesis is to answer, whether Individual education plan is an effective tool of integrated pupil with mental disability in 1st grade of regular elementary school. In this thesis are described pupils with mental disability and normal pupils as well. Then we are deal with a questions of integration of pupils with individual education plan. Everything consistent with valid legislation. For confirmation of set target we have choosen 3 research method ? interview, analysis of documents and method of questionnaire examination. Interview gave us practical solution of integration functioning and usage of individual education plan in praxis. By analysis of documents we defined correct content of individual education plan and other requisites. By questionnaire examination we identified opinions and attitudes of teachers on individual education plan. At the end of this thesis we evaluated and commented these results.

Klíčová slova: rámcový vzdělávací program, mentální postižení, speciální vzdělávací potřeby, integrace, individuální integrace, individuální vzdělávací plán

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2015
  • Zveřejnit od: 11. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Helena Mravcová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.12.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 12. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=34972 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

ŠTĚPANÍKOVÁ, Marcela. Individuální vzdělávací plán jako efektivní nástroj podpory integrovaných žáků na 1. stupni základní školy. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 22:25, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz