Bc. Michaela Rulíková

Bachelor's thesis

Metody separace plynných směsí, využití při zpracování bioplynu

Methods of separation of gaseous mixtures, the application at biogas processing
Abstract:
V úvodu bakalářské práce je uveden stručný přehled metod separace plynných směsí. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. V první části jsou popsány základní metody separace plynných směsí obecně, včetně přehledu technik separace oxidu uhličitého. Dále se věnuji obecným informacím o bioplynu, jeho vzniku, sloţení a principu fungování bioplynových stanic. V druhé části popisuji nejpouţívanější metody …more
Abstract:
The introduction of this thesis deals with a brief description of gas mixtures separations. The second part is aimed at general informations about biogas, its formation, composition and operation of biogas station. The most employed methods used at biogas treatment are given, adsorption, chemical absorption, cryogenic separation and membrane separations. The overview of separation of biogas particular …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 7. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 8. 2014
  • Supervisor: Ing. Hana Jiránková, Dr.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Rulíková, Michaela. Metody separace plynných směsí, využití při zpracování bioplynu. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická