Bc. Hana Sedláčková

Master's thesis

Úloha helikázy RECQ4 na správné segregaci chromozomů během mitózy

The role of RECQ4 helicase in proper segregation during mitosis
Abstract:
RECQ4 helikáza patří do rodiny RecQ helikáz, které jsou považovány za multifunkční “hlídače” genomu tím, že se podílí na udržování genomové stability a potlačování neoplastické transformace. Mutace v genu RECQ4 jsou spojeny s Rothmund-Thomsonovým syndromem (RTS). RTS je velmi závažné autozomálně recesivní onemocnění, jehož klinickými příznaky jsou červená vyrážka (poikiloderma), oční zákal, kosterní …more
Abstract:
RECQ4 helicase belongs to RecQ helicase family that are considered as multifunctional genome caretakers, because they maintain genome stability and suppress neoplastic transformation. Mutations in RECQ4 gene are associated with Rothmund-Thomson syndrome (RTS). RTS is very insidious autosomal recessive disease with clinical symptoms as red rash (poikiloderma), juvenile cataract, bone abnormalities and …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2016
  • Supervisor: doc. Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta