Ing. Michaela Buchtová

Master's thesis

Obecně závazné vyhlášky obcí o veřejném pořádku

Generally Binding Ordinance to Public Order
Anotácia:
Tématem diplomové práce jsou obecně závazné vyhlášky obcí o veřejném pořádku. Úvodní část práce se v obecné rovině věnuje samosprávě obcí a zejména jejich pravomoci vydávat obecně závazné vyhlášky. Práce definuje věcný a procesní postup při tvorbě obecně závazných vyhlášek (dále též „OZV“) v rámci zadaného vymezení, analýzu a identifikaci regulovaných oblastí veřejného pořádku a komparace vývoje posuzování …viac
Abstract:
The topic of the diploma thesis is generally binding decrees of municipalities on public order. The introductory part of the thesis deals remove in general with the self-government of municipalities and especially their power to issue generally binding decrees. The thesis defines the factual and change in the creation of generally binding decrees (hereinafter also "OZV") within the assigned definition …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2022
  • Vedúci: JUDr. David Hejč, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta