Theses 

Kultura života a kultura smrti v konzumní společnosti – Mgr. Jana MARYŠKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Jana MARYŠKOVÁ

Diplomová práce

Kultura života a kultura smrti v konzumní společnosti

Culture of life and culture of death in a consumer society

Anotace: Práce se zabývá otázkou kultury života a kultury smrti v dnešní společnosti, označované jako společnost konzumní. Je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou po vymezení pojmu kultura z teologického hlediska pojednány tři rozdílné pohledy na problematiku kultury života a kultury smrti tak, jak je vidíme u papeže Jana Pavla II., teologa Hanse Künga a v teologii osvobození. Poté je pozornost věnována tématu současné společnosti, jejím atributům a jejímu ovlivňování kultury života a kultury smrti z pohledu filozofů a sociologů jako je např. G. Lipovetsky, G. Schulze, J Keller či T. Halík. Na základě výše zmíněných přístupů a úhlů pohledu byly v závěru teoretické části {\clq}vygenerovány` určité znaky, charakteristické pro kulturu života a kulturu smrti, které se staly východiskem pro praktickou část. Následující praktická část sleduje, zda a jak jsou tyto znaky přítomny v uvažování, názorech a postojích respondentů. Za tímto účelem byl zvolen kvalitativní výzkum prováděný metodou polostrukturovaného rozhovoru. Hlavním cílem výzkumu bylo na základě výše uvedeného rozhovoru zjistit, zda se vliv konzumní společnosti může projevit v názorech dnešních lidí na smysluplnost života {\clq}omezeného` postižením, nemocí, stářím, umíráním, a dále, zda tato {\clq}omezení` mohou změnit jejich žebříček hodnot. V závěru práce pak byla porovnána teoretická východiska s odpověďmi dotazovaných.

Abstract: Work deals with the question of the culture of life and culture of death in today´s society, known as a consumer society. Is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part of the definition of culture from a theological point of view discussed in three different views on the issue of the culture of life and culture of death, as we see in Pope John Paul II., Theologian Hans Küng and liberation theology. Then, the focus is on today´s society, its attributes and its influence on the culture of life and culture of death from the perspective of philosophers and sociologists such as G. Lipovetsky, G. Schulze, J. Keller and T. Halik. Based on the above-mentioned approaches and perspectives have been considered part of the theoretical "generated" some features that are characteristic of a culture of life and culture of death, which became the basis for the practical part. The following practical part of the monitor whether and how these are present in the thinking, opinions and attitudes of respondents. To this end, he was elected a qualitative research conducted using half structured interview. The main objective of the research was based on the above interview to determine whether the effects of drinking may be seen in today´s views on the meaningfulness of human life {\clq}limited` disability, illness, aging, dying, and whether the {\clq}limitations` can change their ranking values. At the end of the work was then compared with the theoretical background of the respondents´ replies.

Klíčová slova: kultura života, kultura smrti, společnost zážitku, konzumní společnost

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 3. 2010
  • Zveřejnit od: 9. 3. 2010
  • Identifikátor: 15853

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Michal Opatrný, Dr. theol.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 09. 03. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 3. 2010 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta

Jak správně citovat práci

MARYŠKOVÁ, Jana. Kultura života a kultura smrti v konzumní společnosti. Č. Bud., 2010. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 6. 2019 12:39, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz