Ing. Marián Halušťok

Bachelor's thesis

Návrh a implementácia controllingu pre malé a stredne veľké firmy

Design and Implemetation of Controlling for small and mid size companies
Abstract:
Bachelor thesis focuses on the implementation and use of controlling in small and mid size companies. The thesis is divided into three parts where the first part is devoted to explanation of history, functions and tasks of controlling and understanding of controlling and also onto controller as a person. The second part of the work focuses on controlling in the selected company and its current practice …more
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou zavedenia a využívania controllingu v malých a stredných podnikoch. Práca je rozdelená do troch častí, kde prvá časť je zameraná na vysvetlenie histórie, funkcií a úloh controllingu a samotné chápanie controllingu a tiež na osobu controlléra. V druhej časti sa práca zameriava na controlling vo vybranom podniku a aktuálnej praxi pri spolupráci s manažmentom …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2014
  • Supervisor: doc. Ing. Peter Gallo, CSc.
  • Reader: prof. Ing. Anna Šatanová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK