Bc. Eliška Slavíčková

Diplomová práce

Karcinom prsu

Breast cancer
Anotace:
Diplomová práce se věnuje problematice zhoubného onemocnění, především je zaměřena na zhoubné onemocnění (rakovinu) prsu. Práce je členěna na teoretickou část, která pojednává o základních pojmech a souvislostech spojených s tímto onemocněním a dále pak o možném zařazení tématu do výuky dle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání. Praktická část zahrnuje dotazníkové šetření týkající se …více
Abstract:
The diploma thesis dedicates to the issue of malignant disease, mainly is focussed on malignant breast cancer. The thesis is structured to a theoretical part which deals with basic terms and relations connected with this disease and also possible inclusion of the topic in education according to the Framework Educational Program of elementary education. The practical part includes a questionaire survey …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Radim Slaný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta