Simona MATOUŠKOVÁ

Bachelor's thesis

Připravenost mateřských škol na realizaci inkluzivního vzdělávání

Preparedness of kindergartens for inclusive practise
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá připraveností vybraných mateřských škol na realizaci in-kluzivního vzdělávání na pozadí novelizace Školského zákona. Teoretická část se za-měřuje na přístup k znevýhodněným jedincům v minulosti a na vývoj přístupu spo-lečnosti k osobám se speciálními vzdělávacími potřebami. V praktické části práce publikuji výsledky šetření, které vychází ze zjišťování konkrétní připravenosti …viac
Abstract:
This Bachelor thesis attempts to examine whether selected nursery schools are ready to implement a realisation of inclusive education. All of this is supported by an amendment of the Education Act. The theory part is focused on attitudes towards disadvantaged individuals throughout time and how society evolves in attitudes towards persons with special educational needs. In the practical part an investigation …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MATOUŠKOVÁ, Simona. Připravenost mateřských škol na realizaci inkluzivního vzdělávání. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Education

Bachelor programme / odbor:
Specialization in Education / Teaching in Pre-schools