Simona MATOUŠKOVÁ

Bachelor's thesis

Připravenost mateřských škol na realizaci inkluzivního vzdělávání

Preparedness of kindergartens for inclusive practise
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá připraveností vybraných mateřských škol na realizaci in-kluzivního vzdělávání na pozadí novelizace Školského zákona. Teoretická část se za-měřuje na přístup k znevýhodněným jedincům v minulosti a na vývoj přístupu spo-lečnosti k osobám se speciálními vzdělávacími potřebami. V praktické části práce publikuji výsledky šetření, které vychází ze zjišťování konkrétní připravenosti …more
Abstract:
This Bachelor thesis attempts to examine whether selected nursery schools are ready to implement a realisation of inclusive education. All of this is supported by an amendment of the Education Act. The theory part is focused on attitudes towards disadvantaged individuals throughout time and how society evolves in attitudes towards persons with special educational needs. In the practical part an investigation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MATOUŠKOVÁ, Simona. Připravenost mateřských škol na realizaci inkluzivního vzdělávání. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / Teaching in Pre-schools