Ing. Bc. Zdeňka Michálková

Master's thesis

Uspokojování potřeb rodinných pečovatelů

Fulfilling the needs of family caregivers
Abstract:
Cílem diplomové práce je zjištění potřeb pečujících z řad rodiny a jejich uspokojování na základě subjektivního hodnocení respondentek. Teoretická část je věnována poznatkům z relevantní odborné literatury. Podrobněji zmiňuje potřeby a kvalitu života jak je vidí uvedení autoři. Metodologická část popisuje použití kvalitativní výzkumné strategie, metodu sběru dat pomocí techniky polostrukturovaného …more
Abstract:
The aim of this thesis is to find out the needs of family caregivers and their fulfilling based on the responders’ subjective evaluation. The theoretical part is dedicated to scientific findings in relevant specialized literature. The part mentions the needs and the quality of life from the view point of cited authors. The methodological part describes the use of qualitative research strategy, the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 1. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 1. 2017
  • Supervisor: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií