Martin Schneider

Bakalářská práce

Chování osob při pádu do vody

Behaviour of People When Falling into the Water
Anotace:
SCHNEIDER M., Chování osob při pádu do vody, bakalářská práce, Ostrava, VŠB-TUO, 2012, 53 s. Bakalářská práce v úvodu analyzuje dle statistiky poslední let vývoj v počtu utonulých a z výčtu kauzuistických případů příčiny způsobující tonutí osob. V následné části je proveden popis jednotlivých typů povrchových vod i s jejich nebezpečími, situací, při kterých hrozí pád do vody, samotného pojmu tonutí …více
Abstract:
SCHNEIDER M., Behaviour of People When Falling into the Water, bachelors thesis, Ostrava, VŠB-TUO, 2012, 53 s. Initial section of this bachelors work analyses development of statistic of drowned people from enumeration of cauzuistic cases of drowning causes. In the following part, there is description of different types of surface waters with their dangers, situations in which is danger of falling …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2012
  • Vedoucí: Miloš Kvarčák
  • Oponent: Martin Trčka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu