Theses 

Percepce pojmu region a místní region studenty na různých stupních vzdělávacího systému – Bc. Šarlota STEHLÍKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Šarlota STEHLÍKOVÁ

Diplomová práce

Percepce pojmu region a místní region studenty na různých stupních vzdělávacího systému

Students perception of term region and local region at different levels of education system

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá percepcí pojmu region na různých vstupních vzdělávání. Zabývá se i pojmem místní region a jeho postavení ve výuce. První část této práce se skládá z rozboru literatury, věnující se pojmům region, místní region a s nimi související regionální identita a regionální geografie. Dále je v práci uvedena analýza rámcově vzdělávacích programů pro střední i základní školy v České i Slovenské republice. Hlavním cílem této práce je provést dotazníkové šetření, které má odhalit vývoj percepce pojmu region na jednotlivých stupních vzdělávání a zda se žáci identifikují se svým regionem. Dalším cílem je na základě sebraných dat z dotazníkového průzkumu a provedených rozhovorů na školách, sestavit sadu úloh k výuce místního regionu. Z výzkumu vyplývá, že percepce pojmu region se příliš neliší na jednotlivých stupních vzdělávání, zajímavý je však vývoj percepce svého okolí a samotná znalost nejbližšího okolí.

Abstract: This diploma thesis deals with perception of the term region on various levels of education. It also deals with the term local region and its position in education. The first part of this thesis consists of an analysis of literature dealing with the concepts of region, local region and related regional identity and regional geography. Then there is an analysis of general educational programs for secondary and primary schools in the Czech and Slovak Republic. The main aim of this thesis is to carry out a questionnaire survey, which should reveal the development of perception of the term region on particular levels of education and whether pupils identify themselves with their region. Another goal is - based on the data collected from the questionnaire survey and interviews realized at schools - to compile a set of tasks for teaching the local region. The research shows that the perception of the term region is not very different on particular levels of education. However, interesting is the development of perception of one's surroundings and the knowledge of close surroundings itself.

Klíčová slova: Region, místní region, regionální identita, percepce, rámcově vzdělávací programy, výuka regionální geografie.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2019
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Klára Vočadlová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=72714 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

STEHLÍKOVÁ, Šarlota. Percepce pojmu region a místní region studenty na různých stupních vzdělávacího systému. Plzeň, 2019. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 6. 2019 16:05, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz