Tomáš Uhlík

Bachelor's thesis

Implementace e-learningu při vzdělávání zaměstnanců

Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá využitím e-learningu jako nástroje dalšího vzdělávání. Hlavním cílem je vytvořit elektronický obsah kurzu, který bude sloužit jako studijní opora nových i stávajících zaměstnanců. Práce obsahuje teoretická východiska elektronického vzdělávání. V praktické části se věnuje specifikaci a ovládání základních činností v kurzu. Přínos své práce spatřuji ve vytvoření elektronického …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the use of e-learning as a tool for further education. The main goal is to create an electronic content of the training which will serve as a study support for both new and current employees. The thesis contains theoretical basis of e-learning. The practical part deals with specification and control of basic training activities. The benefits of my thesis I find in creating …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2019

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty