Bc. Jakub Ševčík

Bakalářská práce

Stravovací návyky mládeže při účasti na cestovním ruchu

Eating habits of youth during the holiday
Anotace:
Cílem bakalářské práce je posoudit vliv cestovního ruchu na stravování. Teoretická část se věnuje historii cestovního ruchu, definici, faktorům ovlivňujícím chování jedince a rozdělení mládeže podle množství volného času a financí. Dále jsme do teorie zařadili přehled nejčastějších druhů stravování. V praktické části jsme provedli vyhodnocení výzkumu a porovnali získaná data mezi sebou. Získaná data …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to assess the influence of tourism on catering. The theoretical part deals with the history of tourism, definition, factors influencing individual behavior and the distribution of youth according to the amount of free time and finances. We also included an overview of the most common types of eating. In the practical part, we carried out the evaluation of the research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2018
  • Vedoucí: Ing. Petr Scholz, DiS.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Vespalec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií