Ing. Michal Jančář

Master's thesis

Maastrichtská kritéria nominální konvergence v měnové oblasti

Maastricht criteria of nominal convergence in currency area
Abstract:
Přechod České republiky na společnou evropskou měnu patří v posledních letech (2004-2007) mezi velmi aktuální ekonomická témata. Přijetí eura je spojeno s mnoha problémy České republiky, například s plněním maastrichtských kritérií. Maastrichtská kritéria, reprezentující nominální konvergenci zpomalují přirozený proces dohánění bohatších zemí (EU-15) chudšími (přistupujícími). Největším problémem pro …more
Abstract:
Transition of Czech republic on common European currency belongs to in last years (2004-2007) between very actual economical subjects. Receiving euro is linked with many problems of Czech republic for example with performance of maastricht criteria. Maastricht criteria which represent nominal convergence are slowing down the ability of the poorer accessing countries to “catch up” and naturally converge …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2008
  • Supervisor: Ing. Miroslav Hrnčíř, DrSc.
  • Reader: doc. Ing. Luboš Komárek, Ph.D. MSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní