Ying Zhou

Bachelor's thesis

Financial Analysis of Selected Company

Financial Analysis of Selected Company
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je pomocí různých metod finanční analýzy zhodnotit finanční situaci vybrané společnosti v letech 2015 až 2019. Práce je rozdělena do pěti kapitol. V první kapitole je představena struktura práce. Ve druhé kapitole jsou představeny tři druhy finančních výkazů a metody finanční analýzy. Ve třetí kapitole jsou stručně představeny základní informace o společnosti. Ve čtvrté …more
Abstract:
The purpose of this thesis is to use a variety of financial analysis methods to evaluate the financial situation of the selected company from 2015 to 2019. The thesis is divided into five chapters. The first chapter introduces the overall structure of the thesis. The second chapter introduces three kinds of financial statements and financial data analysis methods. The third chapter briefly introduces …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 10. 2021
  • Supervisor: Aleš Kresta
  • Reader: Miroslav Čulík

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava