Oľga Hruboňová

Diplomová práce

Návrh účinného systému řízení BOZP v organizaci Gascontrol s.r.o. Havířov

A Design of Efficient OSH Management System in the Company Gascontrol, Ltd. at Havířov
Anotace:
Tato diplomová práce analyzuje stávající stav bezpečnosti práce ve společnosti GASCONTROL s r.o. Cílem práce je posoudit interakci mezi podnikovou kulturou a bezpečností a ochranou zdraví při práci a navrhnout zavedení vhodného systému managementu ochrany zdraví a bezpečnosti práce, jelikož řízení a kultura jsou základní koncepce pro zlepšování práce a pro bezpečnost. Jsou nedílně spojeny a musí být …více
Abstract:
This diploma thesis analyze standard of occupational safety in GASCONTROL s. r. o. company. The thesis aims to examination of feedback between corporate culture and occupational safety and to make a suggestion of acceptable occupational health and safety management systems. Corporate culture and company management is one of important influence to occupational safety. Firms must continual improve their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Miluše Váchová
  • Oponent: Zdeněk Šimíček

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava