Adam Podlas

Master's thesis

Konvoluční neuronové sítě pro klasifikaci písma

Convolution Neural Networks for Script Classification
Abstract:
Tato práce se zabývá možností použití konvolučních neuronových sítí k vizuálnímu rozpo- znávání asijských jazyků (čínštiny, japonštiny a korejštiny) podle podoby jejich znaků. Hlavním cílem je vytvořit model schopný lokalizace a klasifikace textů v těchto jazycích v přirozených obrázcích. V rámci práce je navrhnut a implementován způsob generování syntetických …more
Abstract:
This diploma thesis explores possibilities of using convolutional neural networks for visual recognition of asian languages (chinese, japanese and korean) by the appearance of it’s characters. The main goal of this work is to create a model for localization and classification of these languages’ text in in natural scene images. The work contains design and implementation of a synthetic data generator …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2019
  • Supervisor: Jan Platoš
  • Reader: Pavel Krömer

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Master programme / field:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika