Mgr. Jana Kunstarová

Master's thesis

Využití nástrojů pro hodnocení bolesti u seniorů

Use of tools for pain assessment in seniors
Abstract:
Předmětem této diplomové práce je posouzení bolesti seniorů v domově pro seniory. Teoretic-ká část je věnována problematice bolesti obecně, bolesti u seniorů, managementu bolesti a shr-nutí základních poznatků týkajících se hodnotících nástrojů bolesti. Výzkumná část je zaměře-na na porovnání bolesti u seniorů pomocí tří vybraných funkčních škál bolesti (Numerická šká-la bolesti - Numeric Rating Scale …more
Abstract:
The subject of the thesis is the assessment of pain in a home for the elderly. The theoretical part is devoted to the issue of pain in general, pain in the elderly age, pain management and a summary of basic knowledge about pain assessment tools. The research part is focused on the evaluation of pain using three selected functional pain scales (Numeric Rating Scale - NRS, Visual Analogue Scale - VAS …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2021
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Petra Mandysová, MSN, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Kunstarová, Jana. Využití nástrojů pro hodnocení bolesti u seniorů. Pardubice, 2021. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

University of Pardubice

Faculty of Health Studies

Master programme / field:
Nursing / Nursing care in internal medicine subspecialties