Bc. Petra Dillingerová

Bachelor's thesis

Čest a nevina pohlaví ženského. Obraz ženy v literatuře 16. století a jeho intertextuální zázemí

Čest a nevina pohlaví ženského (Honour and Innocence of Female Gender).The image of women in 16th century literature and its intertextual background
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá způsobem zobrazení žen a jeho ideovým pozadím v raně novověké moralistické literatuře. První část zahrnuje obecný vhled do problematiky postavení žen v raném novověku a jejich zobrazování. Dále je v práci charakterizován žánr sporu/rozmlouvání, jeho podstata a vývoj. Druhá část práce je věnována analýze spisu německého luteránského teologa Johanna Fredera Čest a nevina pohlaví …viac
Abstract:
This thesis deals with methods of creating image of women and its ideological background in the early modern moralistic literature. The first part includes general insight into the matter of women´s role and image in the early modern period. This part also comprises characteristic of the genre of dispute. Second part is devoted to analysis of the work of the German lutheran theologist Johannes Freder …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedúci: doc. PhDr. Hana Bočková, Dr.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Hana Psotová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta