Jiří Franěk

Bachelor's thesis

Napouštění jezera – zatápění zbytkové jámy Lomu Chabařovice

Soaking lakes pits fracture Chabařovice
Abstract:
Následky hornické činnosti (lomové a hlubinné těžení nerostných surovin) jsou velkou zátěží pro životní prostředí a následná rekultivace dotčených ploch je dlouhodobý a těžký proces.Bakalářská práce popisuje zpětné uvedení devastované plochy po následku hornické činnosti způsobem technické a biologické rekultivace, která zahrnuje úpravu vodního režimu povrchu výsypky a zbytkové jámy Lomu Chabařovice …more
Abstract:
Consequences of mining activities (deep mining and quarry based mineral extraction) are a great burden on the environment and the subsequent reclamation of the land is a long and difficult process. The thesis describes restoration of an area devastated by mining activities in a manner of technical and biological reclamation, which includes a modification of water regime of the dumping surface and the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2010

Thesis defence

  • Supervisor: Miroslav Seidl
  • Reader: Petra Šilhánová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava