Mgr. Alena Pavlová

Bakalářská práce

Trestné činy proti životu

Crimes against Life
Anotace:
Práce se zabývá právem na život a trestnými činy proti životu, jež jsou součástí nového českého trestního zákoníku, který nabyl účinnosti 1. 1. 2010. Práce je rozčleněna do tří kapitol. V první je pojednáno o tom, jak je právo na život chráněno v mezinárodních smlouvách a následně také na našem území. Další kapitola zahrnuje historický exkurz do dané problematiky. Poslední, klíčová kapitola poskytuje …více
Abstract:
The final thesis deals with right to life and crimes against life in new Czech Penal Code, which came into effect on 1. January 2010. The work is divided into three chapters. The first discusses how the right to life is protected by international treaties, and then also in our country. The second chapter includes a historical overview of crimes against life in our territory since the beginning of 19 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Teorie a praxe přípravného řízení trestního