Bc. Lukáš Doležal

Master's thesis

Komparace efektivity nákupu a cloudových řešení pronájmů kancelářských softwarů.

Comparison of efficiency purchase of software and rent of cloud software for office software.
Abstract:
Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku pronájmu a nákupu softwarových služeb. Popisuje potřeby softwarového vybavení firmy. Zaměřuje na komparaci efektivity pronájmu a nákupu softwaru pro firmy. Dále se věnuje výběru vhodného řešení softwaru pomocí metod vícekriteriálního rozhodování, kterými navrhuje konkrétní variantu softwaru pro danou organizaci.
Abstract:
This master´s thesis is focused on issues of rent and purchase of software services. It describes needs of software equipment for companies. It is focused on comparison of efficiency rent and purchase of software for companies. Further it is devoted to selection appropriate software with methods of multi-criteria decision, which are suggesting particular alternative of software for selected organization …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 8. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 9. 2016
  • Supervisor: Ing. Renáta Máchová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Doležal, Lukáš. Komparace efektivity nákupu a cloudových řešení pronájmů kancelářských softwarů.. Pardubice, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní