Vendula Kalábová

Bachelor's thesis

Význam sacharózy ve výrobě a zpracování potravin

The importance of saccharose in food production and processing
Abstract:
V této bakalářské práci je shrnuta problematika týkající se významu a použití sacharózy. Práce zmiňuje charakteristiku a rozdělení sacharidů, do kterých sacharóza patří. Zaměřuje se na sacharózu jako takovou, její chemické složení, biologické, fyzikální, chemické a technologické vlastnosti. V práci je popsána přirozeně se vyskytující sacharóza, její produkty a jejich použití, resp. uměle vyrobená sacharóza …more
Abstract:
The Bachelor’s thesis summarises the problems of the importance and use of saccharose. The work mentions the characteristics and the division of saccharides where saccharose falls. It focuses on saccharose as such, its chemical composition and biological, physical, chemical and technological qualities. The work describes naturally occurring saccharose, its products and their use, or more precisely …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Veronika Rozíková, Ph.D.
  • Reader: Miroslava Kolářová, externi

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendel University in Brno

Faculty of AgriSciences

Bachelor programme / field:
Chemistry and Food Technology / Food Technology