Antonín Žídek

Bakalářská práce

Provádění nedestruktivní kontroly a hodnocení svarů ocelových konstrukcí

Execution of Nondestructive Testing and Classification of Welded Joints for Steel Structures
Anotace:
V této bakalářské práci se provádí nedestruktivní zkoušky pracovního vzorku z materiálu S355 JR. V první části je obsažen předmět normy ČSN EN 1090-2, kontrola po svaření, rozsah kontrol, studie svařitelnosti uhlíkových ocelí a seznam všech možných povrchových a vnitřních vad (bodové, plošné a prostorové). Druhá část bakalářské práce je věnována samotnému zkoušení a vyhodnocování pracovního vzorku …více
Abstract:
In this bachelor work is carried out non-destructive testing working sample of the material S355 JR. The first section contains an object of the CSN EN 1090-2, inspection of the weld, range checks, study the weldability of carbon steel and a list of all possible surface and internal defects (point, area, and spatial). The second part of the bachelor thesis is devoted to the testing and evaluation of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: Martin Sondel
  • Oponent: Miroslav Janečka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava