Natalie MINAŘÍKOVÁ

Bachelor's thesis

Marketingová strategie společnosti SK - Catering, s.r.o.

Marketing strategy of the company SK - Catering, s.r.o.
Abstract:
Tato bakalářská práce je zaměřena na navržení úprav stávající marketingové strategie pro firmu SK - Catering, s.r.o., na základě analýzy současného mikroprostředí a makroprostředí firmy. V práci bude využito jak primárních zdrojů dat, pomocí kvalitativního přístupu dotazníkového šetření, tak i dat sekundárních od dané společnosti. První část práce se zabývá teorií marketingu, marketingových strategií …more
Abstract:
This bachelor thesis is focused on proposing adjustments of the existing marketing strategy for the company SK - Catering, s.r.o. based on the analysis of the current micro and macro environment of the company. The work will use both primary data sources, using a qualitative approach of the survey, as well as secondary data from the company. The first part deals with the theory of marketing, marketing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 5. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Mgr. Lenka Nigrinová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MINAŘÍKOVÁ, Natalie. Marketingová strategie společnosti SK - Catering, s.r.o.. Ústí nad Labem, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Social and Economic Studies

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Economics and Management