Ivana BLAHOUTOVÁ

Bachelor's thesis

Zápor v angličtině: prostředky a sémantika se zvláštním zaměřením na použití "a", "any" a nulového členu

Negation in English the means and semantics with special focus on the use of "a", "any" and zero article.
Abstract:
The paper deals with negation in English especially in connection with the indefinite articles a/an and zero and the non-assertive pronoun any. The theoretical part deals with the characteristics of not- and no-negation and their frequency in written and spoken forms. Furthermore, it deals with the characteristics and differences in use of the indefinite articles and any. The practical part contains …more
Abstract:
Bakalářská práce pojednává o záporu v angličtině zejména ve spojení a neurčitým členem "a", neurčitým zájmenem "any" a nulovým členem. Teoretická část práce pojednává o charakteristikách obou variant záporu a jejich výskytem v mluvené a psané formě jazyka. Dále pojednává o charakteristikách a o rozdílech v použití neurčitého a nulového členu a any. Analytická část obsahuje rozbor záporných vět z amerického …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 6. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Mgr. Jarmila Petrlíková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BLAHOUTOVÁ, Ivana. Zápor v angličtině: prostředky a sémantika se zvláštním zaměřením na použití "a", "any" a nulového členu. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Pedagogy / English Language in Education