Robert Skopal

Bachelor's thesis

Řešení 2D Neumannovy úlohy s Laplaceovým operátorem nepřímou metodou hraničních prvků

Solving 2D Neumann problem with Laplace operator using indirect boundary element method
Abstract:
Tato práce se zabývá nepřímou metodou hraninčních prvků, tzv. metodou potenciálů, a její aplikací pro řešení 2D vnitřních a vnějších Neumannových úloh s Laplaceovým operátorem. Principem metody je hledání řešení ve tvaru potenciálu a přeformulování okrajového problému na základě hraničních vlastností daného potenciálu na integrální rovnici, která je pak v této práci řešena pomocí kolokační metody. …more
Abstract:
In this work the Indirect Boundary Element Method and its use in solving 2D interior and exterior Neumann boundary value problem with Laplace operator is presented. Method is based on finding the solution in the form of one of the potentials and reformulating the boundary value problem into integral equations based on the potential boundary properties. In this work these equations are solved using …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2012
  • Supervisor: Marie Sadowská
  • Reader: Dalibor Lukáš

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava