Theses 

Projektované, realizované a dosažené ICT kurikulum na základních školách – Mgr. Jan BERKI

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pedagogická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Informační a komunikační technologie ve vzdělávání

Mgr. Jan BERKI

Disertační práce

Projektované, realizované a dosažené ICT kurikulum na základních školách

Designed, Implemented and Achieved ICT Curriculum at Basic Schools

Anotace: Jednou ze základních snah výzkumu v oblasti didaktiky je popsat a analyzovat kurikulum ve všech jeho formách. Ve vzdělávací oblasti zaměřené na informační a komunikační technologie (ICT), případně informatiku, je tato snaha aktuální především vzhledem k relativně nedávnému včlenění oblasti mezi povinné součásti kurikula na základních školách a také vzhledem k jejímu dynamickému vývoji. Tato disertační práce tak navazuje jednak na výzkumy analyzující kurikulum jiných vzdělá-vacích oblastí, jednak na šetření věnující se tématu implementace ICT do školního prostře-dí. Výzkumy z druhého okruhu využívaly především kvantitativních metod a spoléhaly se převážně na deklarace respondentů. Oproti tomu byla v rámci výzkumu popisovanému v této práci zvolena kvalitativně pojatá případová studie, která získává data také z analýzy dokumentů či pozorování. Nejprve jsou vymezeny pojmy kurikulum a jeho fáze a ICT gramotnost, která představuje jeden z hlavních cílů vzdělávací oblasti v českém kurikulu. Navazuje analýza a souhrn výsledků již realizovaných výzkumných šetření zaměřených na podmínky výuky ICT a s ICT, informatická témata a vztah jednotlivých aktérů vzdělávání k nim a v neposlední řadě na výsledky žáků v oblasti ICT gramotnosti a informatického myšlení. Empirická část disertační práce popisuje na základě analýzy dokumentů modely používané pro vymezení vzdělávací oblasti ICT a projektované kurikulum vybrané základní školy. Z analýzy zápisů v třídních knihách je vyvozováno realizované kurikulum a jeho změny. Videozáznamy některých vyučovacích hodin byly použity jednak pro ověření zápisů, jednak pro analýzu použitých vyučovacích metod. Také na základě jejich analýzy byly definovány vzdělávací cíle těchto vyučovacích jednotek a tím dosažené kurikulum. Pro ověření znalostí a dovedností vybraných znalostí a dovedností bylo využito speciální praktické cvičení. Kromě deskripce jednotlivých fází ICT kurikula na vybrané základní škole identifikuje tato práce některé z diferencí mezi nimi. Na závěr jsou některá zjištění využita i jako podněty k úpravě projektovaného kurikula na národní úrovni.

Abstract: One of the base intention of this research in didactic sphere is to describe and to analyse curriculum in all of its forms. In educational sphere focused on Information and Communication Technology (ICT) or on Informatics, this intention is very actual mainly due to recent integration to compulsory part of curriculum at elementary schools and also due to its dynamic development. This PhD thesis follows researches analysing curriculum of other educational spheres and also follows survey devoted to implementation of ICT to educational environment. Second type of research uses mainly quantitative method and relied on declarations of respondents. Compared to this, there was chosen qualitative case study getting data also from analysis of documents or from observing. At first, there are identified terms of curriculum, its phases and ICT literacy which presents one of the main goals of educational environment in the Czech curriculum. Then it is fol-lowed by analysis and summary of results of already realized surveys focused on teaching conditions of ICT and with ICT, together with informatics themes and their relations to individual actors. Last but not least, it is finished by results of students in ICT literacy and informatics thinking. Based on analysis of documents, the empirical part of theses describes models used to definition of educational sphere of ICT and projected curriculum of chosen basic school. Realized curriculum and its changes are deduced from analysis of notes in class-book. Videorecords of some lessons were used to verification of notes and also to analyse used educational methods. Based on its analysis, there were defined also educational goals of these teaching units and reached curriculum. Special practical exercise was used to verify the knowledge and skills of selected knowledge and skills. This thesis describes not only individual phases of ICT curriculum in chosen basic school but also identifies some differences between them. Finally, some of findings are used also as incentives to adjust the projected curriculum at the national level.

Klíčová slova: informační a komunikační technologie, informatika, projektované kurikulum, realizované kurikulum, dosažené kurikulum, případová studie

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016
  • Zveřejnit od: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2016 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=47517 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

BERKI, Jan. Projektované, realizované a dosažené ICT kurikulum na základních školách. Č. Budějovice, 2016. disertační práce (Ph.D.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 1. 2019 22:32, 3. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz