Edita KRÁLERTOVÁ

Bachelor's thesis

Prorodinná opatření v rámci sociální politiky organizace

Family-friendly measures in the context of social policy organization
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá prorodinými opatřeními v rámci sociální politiky organizace. První část je věnována charakteristice vybraných respondentů. Druhá část je zaměřená na teorii, která je současně provázána častí metodologickou, ve které bylo zjišťováno, jaké formy flexibilních pracovních úvazků a jiná opatření firmy/organizace nabízejí v rámci slaďování pracovního a rodinného života, jak jsou …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with family-friendly measures in the context os social policy organization. The first part is developer to the characterization of selected respondents. The second part focuses on the theory, which is also linked to the methodological part, which was to find out which forms of flexible working arrangements and other measures of company/ organization offered as part of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 3. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Dita Štyvarová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KRÁLERTOVÁ, Edita. Prorodinná opatření v rámci sociální politiky organizace. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická