Ranj Saeed

Diplomová práce

Geotechnical Assessment of the Sliding Area on the Vsetín-Velké Karlovice's Railway Line, at 3,900 km and Design of Stabilization Measures

Geotechnical Assessment of the Sliding Area on the Vsetín-Velké Karlovice's Railway Line, at 3,900 km and Design of Stabilization Measures
Anotace:
Tato práce se zabývá posouzením smykové plochy na úseku železniční trati Vsetín-Velké Karlovice na km 3900, včetně návrhu nezbytných stabilizačních opatření. Studie začíná stručným popisem příčin a typů svahových pohybů a různými metodami jejich řešení. V další části je popsána lokalita řešeného svahu, včetně vlastních průzkumný prací. Dále je v práci představen matematický model aktuálního stavu, …více
Abstract:
This thesis addresses the assessment of the sliding area on the Vsetin-Velke Karlovice’s railway line at the km 3900 with an overall design of the necessary stabilizing measures. The study begins with a brief description of the causes and types of slope movements along with various methods of their solution. The next part describes the locality of the slope, including self-research and activities. …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 11. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2020
  • Vedoucí: Martin Stolárik
  • Oponent: Jaroslav Ryšávka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava