Ranj Saeed

Master's thesis

Geotechnical Assessment of the Sliding Area on the Vsetín-Velké Karlovice's Railway Line, at 3,900 km and Design of Stabilization Measures

Geotechnical Assessment of the Sliding Area on the Vsetín-Velké Karlovice's Railway Line, at 3,900 km and Design of Stabilization Measures
Abstract:
Tato práce se zabývá posouzením smykové plochy na úseku železniční trati Vsetín-Velké Karlovice na km 3900, včetně návrhu nezbytných stabilizačních opatření. Studie začíná stručným popisem příčin a typů svahových pohybů a různými metodami jejich řešení. V další části je popsána lokalita řešeného svahu, včetně vlastních průzkumný prací. Dále je v práci představen matematický model aktuálního stavu, …more
Abstract:
This thesis addresses the assessment of the sliding area on the Vsetin-Velke Karlovice’s railway line at the km 3900 with an overall design of the necessary stabilizing measures. The study begins with a brief description of the causes and types of slope movements along with various methods of their solution. The next part describes the locality of the slope, including self-research and activities. …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 11. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 1. 2020
  • Supervisor: Martin Stolárik
  • Reader: Jaroslav Ryšávka

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava