Bc. Zlata Lavičková

Bakalářská práce

Didaktické pomůcky ve výuce dějepisu na 2. stupni základní školy

Teaching aids in the teaching history on upper primary school
Anotace:
Tato bakalářská práce je tematicky zaměřena na vytvoření a využití didaktických pomůcek ve výuce dějepisu na 2. stupni základní školy. Didaktické pomůcky jsou nedílnou součástí vyučovacího procesu a pozitivně přispívají k jednoduššímu osvojení vyučovací látky. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou uvedeny informace o obecné didaktice, didaktice dějepisu, …více
Abstract:
This bachelor thesis is thematically focused on the creation and the use of teaching aids in the teaching history on upper primary school. Teaching aids are an integral part of teaching process and contribute positive to simple adoption of subject matter. This thesis is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part are provided information about general didactics, history didactics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: PaedDr. Jan Šťáva, CSc.
  • Oponent: PhDr. Vladimíra Neužilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta