Theses 

Porovnání biometrických a výtěžnostních ukazatelů kříženců kapra obecného s využitím dvou různých linií Amurského lysce – Bc. Martin PRCHAL

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Martin PRCHAL

Diplomová práce

Porovnání biometrických a výtěžnostních ukazatelů kříženců kapra obecného s využitím dvou různých linií Amurského lysce

Comparison of biometrical and slaughtering indicators of crossbreeds of common carp with using two different breeds of Amur mirror carp

Anotace: Hlavním cílem této diplomové práce bylo porovnání biometrických a výtěžnostních ukazatelů hybridů kapra obecného s využitím dvou linií Amurského lysce v testu užitkovosti. Při založení testu bylo využito vrcholového křížení, kde byl na mateřské pozici použit Maďarský lysec (M2). Na toto plemeno byli kříženi samci Maďarského lysce M2 (pro produkci čistého plemene), Severského lysce (M72) a dvě linie Amurského lysce (ALP ? vyšlechtěn v Pohořelicích, ALV ? vyšlechtěn ve Vodňanech) a jako kontrolní skupina byl použit hybrid šupinatého fenotypu Ropšínského (ROP) a Tatajského kapra (TAT). Test užitkovosti započal v rybnících (celkem na pěti lokalitách) s polointenzivním způsobem hospodaření vysazením váčkového plůdku (K0) a pokračoval jeho odchovem do tržní velikosti (K3). Po třetím roce testování byl test užitkovosti v rybnících ukončen a u testovaných skupin ryb byly hodnoceny biometrické a výtěžnostní ukazatele. Při celkovém hodnocení výsledků jedlých částí těla (opracovaného trupu a filetů) metodou ANCOVA, nebyl mezi lysými testovanými skupinami ryb zjištěn statistický rozdíl. Výjimku tvořil podíl filetů bez kůže, který byl průkazně vyšší u křížence M2 x ALP vůči plemenu M2, proto bych toto plemeno (M2) ke komerčnímu chovu nedoporučil. Při srovnání mých výsledků s ostatními publikacemi by mohl být pro komerční chov využit hybrid M2 x M72 a taktéž oba hybridi s Amurským lyscem, kteří nejen dosáhli vysoké výtěžnosti jedlých podílů těla, ale i z dřívějších testů byl potvrzen vyšší růst, přežití a odolnost vůči viru KHV.

Abstract: The objective of this thesis was to compare biometrical and slaughtering indicators of common carp crossbreeds using two different breeds of Amur mirror carp in performance testing. We applied top-crossing for the test establishment, using the Hungarian mirror carp (M2) on the maternal position. Males of Hungarian mirror carp (for the production of purebreed), Northern mirror carp (M72) and two breeds of Amur mirror carp (ALP ? bred in Pohořelice, ALV ? bred in Vodňany) were crossed on this breed and hybrids of scaly phenotype between Ropsha (ROP) and Tata carp (TAT) were used as a control group. The performance testing started in ponds (in the total of five localities) in the semi ? intensive way of management by releasing yolk sac fry (K0) and its subsequent rearing to the market size (K3). The performance test was completed in ponds after the third year of testing and the tested groups of fish were evaluated for biometrical and slaughtering indicators. In the overall evaluation of the edible parts of the body (processed body and fillets) by the ANCOVA method was not found a statistical difference among the mirror tested groups of fish. The only exception was the proportion of fillets without skin, which was significantly higher in the hybrid M2 x ALP than in breed M2, therefore I would not recommend this breed (M2) to commercial breeding. When comparing my results with other publications, the hybrid M2 x M72 could be used for commercial breeding together with the two hybrids of Amur mirror carp, who not only achieve high yield of edible parts of the body, but also the earlier tests confirmed higher growth, better survival and resistance to the KHV virus.

Klíčová slova: kapr obecný, biometrické a výtěžnostní ukazatele, Amurský lysec, vrcholové křížení, užitkovost

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013
  • Zveřejnit od: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Kocour, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 5. 2013 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Fakulta rybářství a ochrany vod

Jak správně citovat práci

PRCHAL, Martin. Porovnání biometrických a výtěžnostních ukazatelů kříženců kapra obecného s využitím dvou různých linií Amurského lysce. Č. Bud., 2013. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Fakulta rybářství a ochrany vod

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 00:00, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz