Lukáš Drábek

Bakalářská práce

Lokalizace pomocí WiFi přístupových bodů založená na metodě fingerprinting

WiFi Localization Based on a Fingerprinting Method
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací lokalizační knihovny určené pro operační systém Android. V dnešní informační době, kdy přístup k běžným informacím je samozřejmosti potřebujeme pro zobrazení relevantních dat znát polohu uživatele. V rámci měst, není problém tuto informaci získat pomocí GPS. Chceme-li ovšem poskytovat informace v rámci budov, musíme přistoupit k použití jiné metody …více
Abstract:
This thesis describes the design and implementation of localization library for the operating system Android. In today's information age when access to regular information is obvious, we need to know the user's location for display the relevant data. Within cities, there is no problem to get this information using GPS. But if you want to provide information within buildings, we need to use of other …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Aleš Kurečka
  • Oponent: Jaromír Konečný

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Řídicí a informační systémy

Práce na příbuzné téma